نمایشگاه بین المللی۲۰۱۶ CeBIT هانوفر آلمان

نمایشگاه بین المللی۲۰۱۶ CeBIT هانوفر آلمان
حضور پر رنگ vCloudpoint در نمایشگاه CeBIT
غرفه B16/3 سالن ۱۲
زمان: ۱۴ الی ۱۸ مارس ۲۰۱۶

پست شده در