تاییدیه محصول از وزارت آموزش و پرورش-سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی-دفتر تکنولوژی آموزشی

اعتبار نامه فنی سخت افزار زیرو کلاینت vCloudPoint s-100 از سوی وزارت آموزش و پرورش، دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی صادر شد.
تاییدیه آموزشی زیروکلاینت s100

 

پست شده در